Preise

  • 10-wöchiger Kurs: 90,- Euro
  • Probestunde: 5,- Euro
  • Einzelstunde: 12,- Euro
  • 10er-Karte: 110,- Euro
  • 8er-Karte: 90,- Euro
  • 6er-Karte: 70,- Euro